Warunki zakupów w sklepie internetowym

I Informacje ogólne

Sklep internetowy działający pod adresem www.wrolsi.pl prowadzony jest przez:
OLSI Sp. z o.o.
ul. Traugutta 144 U / 4, 50-420 Wrocław

NIP 8943160543 / REGON 387446925

e-mail: info@wrolsi.pl

N / r 62 1020 5242 0000 2802 0499 8821 zl

PKO Bank Polski S.A.
II Zasady zakupów

1. Do korzystania ze strony sklepu niezbędny jest komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, takie jak  Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer.

2. Kupujący mogą skorzystać ze sklepu Wrolsi.pl w celu złożenia zamówienia na towary firmy. Po złożeniu zamówienia kupujący otrzymuje e-mailem informację, że sklep go otrzymał. Dalsza komunikacja może odbywać się drogą e-mailową lub telefoniczną pod numer wskazany podczas wprowadzania danych kontaktowych.

3. Umowa kupna zawierana jest pomiędzy Kupującym a sklepem internetowym www.wrolsi.pl poprzez dostarczenie Kupującemu dowodu zakupu.

4. Miejscem świadczenia usług związanych z zakupem towaru w serwisie www.wrolsi.pl jest adres dostawy wskazany w przypadku przez Klienta lub w punkcie sprzedaży OLSI sp. z oo, jeśli Klient zdecyduje się odebrać towar osobiście.

5. Wszystkie ceny podane są w PLN i zawierają podatek VAT.

6. Klient ponosi koszty dostawy towaru zgodnie z cennikiem dostaw dostępnym na stronie www.wrolsi.pl
Koszt dostawy towaru do 30 kg to 20 zł
Przy zamówieniach powyżej 300 zł dostawa kosztuje 0,01 zł (0,01 zł).
W przypadku paczki powyżej 30 kg koszt dostawy ustalany jest indywidualnie.

7. Towary umieszczone na stronie www.Wrolsi.pl przed godziną 12.00 wysyłane są następnego dnia roboczego, w miarę dostępności w magazynie produkcyjnym, a dostarczane przez firmę DPD w następnym dniu roboczym. Realizacja zamówień na towary, których aktualnie nie ma na stanie, jest uzgadniana z klientem drogą mailową lub telefoniczną.

8. Zamówienia realizowane są w każdy dzień roboczy. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć kupującemu towar zgodnie z zamówieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających pełną lub częściową realizację zamówienia, sprzedawca skontaktuje się z kupującym w celu pokojowego załatwienia sprawy.

9. Odbiór zamówień – Po wcześniejszym uzgodnieniu. Zamówienie można odebrać pod wskazanym adresem : ul. Fabryczna, 10, Budynek D2, 53-609, Wrocław

III Płatności

Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar:
– świadczone przez usługę
– przelewem na konto bankowe:
OLSI Sp. z o.o. 
Nr R-ku: 62 1020 5242 0000 2802 0499 8821

z numerem seryjnym w tytule.

W przypadku płatności przelewem realizacja zamówienia następuje po poprawnej autoryzacji transakcji przez system bankowy.

IV. Wypowiedzenie umowy
Zgodnie z prawem kupujący może zwrócić tylko te towary zakupione przez Internet, bez podania przyczyny, które pozostały nienaruszone i bezpieczne oraz posiadają oryginalną prezentację. W tym celu Kupujący musi skontaktować się ze sprzedawcą drogą mailową i otrzymać w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a następnie samodzielnie odesłać bezpiecznie pod wskazany poniżej adres. koszt. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem obchodzenia się z nim w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Jednak prawodawstwo przewiduje również wyjątki od prawa do rezygnacji z umowy zawieranej na odległość, takie jak dostawa towarów wyprodukowanych zgodnie ze specyfikacjami konsumentów lub wyraźnie spersonalizowanych; dostawy towarów szybko psujących się lub mających krótki termin przydatności do użycia, towarów w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów zdrowotnych lub higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
Uwaga! Wszystkie zwroty należy przesyłać na następujący adres:
OLSI Sp. z o.o. 
ul. Fabtyczna, 10, Budynek D2, 53-609, Wrocław

V Reklamacja i gwarancja

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie drogą mailową na adres info@wrolsi.pl. W przypadku reklamacji szczegółowo opisz problem, nasza firma dołoży wszelkich starań, aby wszelkie roszczenia zostały uregulowane na korzyść klienta. Procedura reklamacyjna ustalana jest z klientem indywidualnie.

2. Roszczenia gwarancyjne można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail info@wrolsi.pl.

VI Prawa autorskie

Kopiowanie i rozpowszechnianie w celach komercyjnych plików graficznych zamieszczonych w serwisie sweetdecor.pl bez pisemnej zgody właściciela w jakiejkolwiek formie jest zabronione.

VII Postanowienia końcowe

1. Wszystkie informacje o właściwościach technicznych produktu zaczerpnięto z materiałów opublikowanych przez producentów.

2. Składając zamówienie, klient akceptuje powyższe zasady.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Niniejsza Polityka prywatności danych osobowych (zwana dalej Polityką prywatności) dotyczy wszystkich informacji, które ta strona, na której zamieszczony jest tekst niniejszej Polityki prywatności, może otrzymać o Użytkowniku, a także o wszelkich programach i produktach na niej zamieszczonych. 

  1. Określenie warunków

W niniejszej Polityce prywatności używane są następujące terminy:

1.„Administracja Serwisu” – upoważnieni pracownicy do zarządzania serwisem, działający w jego imieniu, którzy organizują i (lub) przetwarzają dane osobowe, a także określają cele przetwarzania danych osobowych, skład przetwarzanych danych osobowych, działania (operacje) wykonywane na danych osobowych.

2.„Dane osobowe” – wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby (podmiotu danych osobowych).

3.„Przetwarzanie danych osobowych” – dowolna czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez wykorzystania tych narzędzi z danymi osobowymi, w tym gromadzenie, utrwalanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana) , wydobywanie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.

4.„Poufność danych osobowych” jest obowiązkowym wymogiem Administracji Witryny, aby zapobiec ich celowemu rozpowszechnianiu bez zgody podmiotu danych osobowych lub innej podstawy prawnej.

5.„Użytkownik serwisu (zwany dalej Użytkownikiem)” – osoba, która uzyskuje dostęp do serwisu za pośrednictwem sieci Internet i wykorzystuje ten serwis do własnych celów.

6.„Pliki cookie” to niewielki fragment danych wysyłany przez serwer WWW i przechowywany na komputerze użytkownika, który klient sieciowy lub przeglądarka internetowa wysyła do serwera WWW za każdym razem w żądaniu HTTP przy próbie otwarcia strony odpowiedniej witryny.

7.„Adres IP” to unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej zbudowanej przy użyciu protokołu IP.

          2.Postanowienia ogólne

1.Korzystanie z serwisu przez Użytkownika oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności oraz warunków przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

2.W przypadku braku zgody z warunkami Polityki Prywatności, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z serwisu.

3.Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko tej witryny. Administracja witryny nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za witryny osób trzecich, do których Użytkownik może kliknąć łącza dostępne w tej witrynie.

4.Administracja serwisu nie weryfikuje poprawności danych osobowych podanych przez Użytkownika Serwisu.

           3.Temat polityki prywatności

1.Niniejsza Polityka prywatności zobowiązuje Administrację Witryny do celowego nieujawniania danych osobowych, które Użytkownik podaje na różne żądania Administracji Witryny (na przykład podczas rejestracji w witrynie, składania zamówienia, subskrybowania powiadomień itp.).

2.Dane osobowe, które mogą być przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, są przekazywane przez Użytkownika poprzez wypełnienie specjalnych formularzy w Witrynie i zazwyczaj zawierają następujące informacje:

nazwisko, imię Użytkownika;

Numer telefonu kontaktowego użytkownika;

adres e-mail (e-mail);

miejsce zamieszkania Użytkownika i inne dane.

3.Administracja serwisu dokłada również starań, aby chronić dane osobowe, które są automatycznie przekazywane podczas odwiedzania stron serwisu:

Adres IP;

informacje z plików cookies;

informacje o przeglądarce (lub innym programie, który uzyskuje dostęp do witryny);

czas dostępu;

odwiedzane adresy stron;

referrer (adres poprzedniej strony) itp.

4.Wyłączenie plików cookies może skutkować brakiem dostępu do serwisu.

5.Witryna gromadzi statystyki dotyczące adresów IP swoich odwiedzających. Informacje te służą do identyfikacji i rozwiązywania problemów technicznych, do kontroli poprawności operacji.

6.Wszelkie inne dane osobowe niewymienione powyżej (historia zakupów, używane przeglądarki i systemy operacyjne itp.) Nie podlegają celowemu ujawnieniu, z wyjątkiem przypadków określonych w klauzulach. 5.2. i 5.3. niniejszej Polityki prywatności.

          4.Cel zbierania danych osobowych użytkownika

1.Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Administrację Witryny w następujących celach:

2.Identyfikacja Użytkownika zarejestrowanego w serwisie w celu złożenia zamówienia i (lub) zawarcia Umowy.

3.Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do spersonalizowanych zasobów serwisu.

4.Ustalanie informacji zwrotnej z Użytkownikiem, w tym wysyłanie powiadomień, zapytań dotyczących korzystania z serwisu, świadczenia usług, rozpatrywania zgłoszeń i wniosków od Użytkownika.

5.Określenie lokalizacji Użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom.

6.Potwierdzenie prawidłowości i kompletności danych osobowych podanych przez Użytkownika.

7.Utworzenie konta do dokonywania zakupów, jeśli Użytkownik wyraził na to zgodębudowanie konta.

8.Powiadomienia Użytkownika Serwisu o statusie Zamówienia.

9.Przetwarzanie i otrzymywanie płatności, potwierdzanie korzyści podatkowych lub podatkowych, kwestionowanie płatności, ustalanie prawa Użytkownika do otrzymania linii kredytowej.

10.Zapewnienie Użytkownikowi skutecznego wsparcia klienta i technicznego w przypadku problemów związanych z korzystaniem z serwisu.

11.Przekazywanie Użytkownikowi za jego zgodą aktualizacji produktów, ofert specjalnych, informacji o cenach, biuletynów i innych informacji w imieniu serwisu lub partnerów serwisu.

12.Realizacja działań reklamowych za zgodą Użytkownika.

13.Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do zewnętrznych witryn lub usług partnerów tej witryny w celu otrzymywania ich ofert, aktualizacji lub usług.

         5.Sposoby i warunki przetwarzania danych osobowych

1.Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się bez ograniczeń czasowych, w dowolny sposób zgodny z prawem, w tym w systemach informacji o danych osobowych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez korzystania z takich narzędzi.

2.Użytkownik wyraża zgodę na to, że Administracja Serwisu ma prawo przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim, w szczególności firmom kurierskim, organizacjom pocztowym, operatorom telekomunikacyjnym, wyłącznie w celu realizacji żądań Użytkownika składanych w serwisie, w ramach Publicznego Umowa oferty.

3.Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane uprawnionym organom państwowym wyłącznie na podstawie iw sposób określony przez obowiązujące przepisy.

        6.Obowiązki stron

1.Użytkownik zobowiązuje się:

Podaj prawidłowe i zgodne z prawdą informacje o danych osobowych niezbędnych do korzystania z serwisu.

Zaktualizuj lub uzupełnij podane informacje o danych osobowych w przypadku zmiany tych informacji.

Podejmij środki w celu ochrony dostępu do swoich poufnych danych przechowywanych na stronie.

2.Administracja serwisu zobowiązuje się:

Wykorzystaj otrzymane informacje wyłącznie do celów określonych w punkcie 4 niniejszej Polityki prywatności.

Nie ujawniaj danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem kl. 5.2. i 5.3. niniejszej Polityki prywatności.

Zablokować dane osobowe dotyczące danego Użytkownika od momentu złożenia przez Użytkownika lub jego przedstawiciela ustawowego lub upoważnionego organu ochrony praw osób, których dane osobowe, wniosku lub zażądania okresu weryfikacji danych osobowych, w przypadku ujawnienia niedokładnych danych osobowych lub działań niezgodnych z prawem.

          7.Odpowiedzialność stron

1.Administracja serwisu jest odpowiedzialna za celowe ujawnienie Danych Osobowych Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w paragrafach. 5.2., 5.3. i 7.2. niniejszej Polityki prywatności.

2.W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych, administracja witryny nie ponosi odpowiedzialności, jeśli te poufne informacje:

Stały się domeną publiczną przed ich utratą lub ujawnieniem.

Został otrzymany od strony trzeciej, zanim został otrzymany przez administrację witryny.

Został uzyskany przez osoby trzecie w wyniku nieautoryzowanego dostępu do plików witryny.

Zostały ujawnione za zgodą Użytkownika.

3.Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność z prawem, poprawność i prawdziwość podanych Danych Osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  1. Rozwiązywanie sporów

1.Przed zwróceniem się do sądu z pozwem dotyczącym sporów powstałych w związku ze stosunkiem pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Administracją Serwisu konieczne jest złożenie pozwu (pisemna propozycja dobrowolnego rozstrzygnięcia sporu).

2.Odbiorca reklamacji w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji zawiadamia pisemnie wnioskodawcę o reklamacji o wynikach rozpatrzenia reklamacji.

3.Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte, spór zostanie skierowany do organu sądowego zgodnie z obowiązującym prawem.

4.Aktualne przepisy mają zastosowanie do niniejszej Polityki prywatności i relacji między Użytkownikiem a Administracją Witryny.

        9.Dodatkowe warunki

1.Administracja serwisu ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności bez zgody Użytkownika.

2.Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą umieszczenia jej w Serwisie, chyba że nowe wydanie Polityki Prywatności stanowi inaczej.